OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované zákazníkům internetovým obchodem provozovaným firmou: EMI Food s.r.o. se sídlem: Plandry 54, 588 41 Plandry, IČ: 04599811 (dál jen „dodavatel“).

2. Kontaktní údaje:

Adresa: Plandry 54, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Provozovna: Dolní Cerekev 297, 588 45

Email: objednavky@emifood.cz

Telefon: +420 777 26 74 26

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem se zákazníky při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků dodavatele zákazníkům.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

 

II. Uzavření smlouvy

1. K objednání zboží slouží elektronický formulář na stránkách dodavatele: www.emifood.cz (dále jen „objednávka“).

Pro řádné podání objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji a to včetně všech údajů nezaměnitelné identifikující zákazníka a odeslat jej dodavateli. Dodavatel není vázán neúplnou, nepřesnou či nepravdivou objednávkou, kdy takovou objednávku je oprávněn odmítnout. Zákazník má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.

2. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Do doby potvrzení objednávky a nebo nepřijetí objednávky dodavatelem je zákazník objednávkou vázán s výhradou práva na změnu objednávky či její zrušení a to i částečné za podmínek uvedených v čl. III odstavec 1 těchto podmínek.

3. Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží zákazník do 3 kalendářních dní od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, potvrzení a sdělení, zda zboží je skladem a kdy mu bude doručeno. Okamžik potvrzení od dodavatele se považuje za uzavření smlouvy. V případě, že dodavatel takto nepotvrdí objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů, smlouva není uzavřena a zákazník není objednávkou vázán.

4. Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručeno potvrzení od dodavatele, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na č. +420 777 26 74 26.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat zákazníka telefonicky na telefonním čísle, které zákazník uvedl v objednávce.

6. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na zákazníka až zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

III. Zrušení a změna objednávky

1. Zákazník může svoji objednávku v celém rozsahu nebo zčásti zrušit nebo změnit, ale vždy jen na základě telefonického hovoru s dodavatelem nebo odesláním elektronicky na emailu objednavky@emifood.cz. Musí tak učinit nejpozději do dvou hodin od odeslání objednávkového formuláře.

2. Zákazník má možnost si tuto informaci vytisknout pro svoji potřebu. Závazné potvrzení zrušení nebo změny objednávky není dodavatelem zákazníkovi již zasíláno. Takové zrušení nebo změna objednávky nejsou spojeny se žádnými sankcemi k tíži zákazníka.

3. Zrušení nebo změna objednávky po dvou hodinách od odeslání objednávky nebude dodavatelem akceptováno.

4. V případě, že zákazník veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je dodavatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a  zákazník je povinen v takovém případě  uhradit dodavateli odstupné ve výši 30% ceny dodávaného zboží. Zákazníkem nepřevzaté zboží bude zákazníkovi dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost a to po nové objednávce za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

 

IV. Cena zboží

1. Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny včetně DPH s tím, že odchylky minus/plus 20 % v závislosti na váze zboží jsou možné. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou.

Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.

2. Balné není účtováno, je poskytováno zákazníkovi zdarma. V ceně zboží není zahrnuto přepravné. Cena přepravy je uvedena samostatně.

 

V. Termín dodání

1. Zákazníkovi se zadáním PSČ při zadání objednávky zobrazí, který den bude zboží doručeno. Tento den se odvíjí od harmonogramu přepravce a dodavatel ho nemůže žádným způsobem ovlivnit. V případě, že zákazník bude chtít zboží vyzvednout v provozovně dodavatele na adrese Dolní Cerekev 297, musí tuto skutečnost uvést do poznámky objednávky. Dodavatel ho bude kontaktovat a bude domluven oboustranně vyhovující termín dodání..

 

VI. Způsob dodání zboží

1. Zákazník si může objednané zboží osobně převzít v provozovně dodavatele pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.

3. Přepravu zboží zajišťuje dodavatel smluvním přepravcem, případně vlastními chladírenskými vozy k tomu účelu upravenými. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi zabalit objednané zboží pro přepravu způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Při doručení zboží a předání zboží domů, obdrží zákazník od oprávněného pracovníka přepravce dodací list, kdy podmínkou převzetí zboží je podpis tohoto dodacího listu zákazníkem. Vakuované zboží obsahuje všechny potřebné informace o podmínkách pro skladování zboží a o době spotřeby na etiketě.

5. Při předání zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené v dodacím listu.

 

VII. Způsob platby za zboží

1. Dodané zboží hradí zákazník předem převodem na účet na základě výzvy emailem, ve které je uvedena částka k platbě, číslo účtu a variabilní symbol, který je současně číslem objednávky. V předem domluvených případech lze za zboží zaplatit oprávněnému pracovníku přepravce v hotovosti nebo platební kartou při předání zásilky. V případě vyzvednutí zboží v provozovně dodavatele je možno platit pouze v hotovosti.

 

VIII. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

1. Možnost vrátit zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu, bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze (§ 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku).

 

IX. Ochrana osobních dat

1. Osobní data, která uvede zákazník v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nebudou zveřejněna, poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející se službami dodavatele. Zákazník může dodavatele kdykoliv vyzvat elektronickou poštou k jejich vymazání.

2. Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s tím, že může být na jím uvedené emailové adrese informován dodavatelem o novinkách v sortimentu nabízeného zboží a službách. Nemá-li zákazník zájem o zasílání dalších informací nebo s jejich zasíláním nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost elektronickou poštou dodavateli. Dodavatel jej bezodkladně vymaže z registru adresátů novinek v sortimentu nabízeného zboží.

 

X. Reklamace

1. Při přejímce zboží je zákazník povinen si zboží zkontrolovat, zda zboží nevykazuje známky špatné kvality, v případě zabalení do vakua, jestli není povolený obal, díky čemuž by mohlo dojít k rychlejšímu zkažení produktu, než je uvedeno na etiketě.